Скочи на садржај

Елаборат,,Продужени боравак“

Delim „ЕЛАБОРАТ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ОШ Радмила Лукић“ sa vama

ПРОДУЖЕНИ             БОРАВАК

Учитељ:

Радмила Лукић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 1. ПРОДУЖЕНИ    БОРАВАК-ИНОВАТИВНИ   МОДЕЛ    ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ…………………………………. 3
  1. Увод……………………………………………………………………………………. 3
  1. Циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку…………………………………………………………………………………….. 3
  1. Задаци продуженог боравка……………………………………………….. 3
  1. Специфични циљеви………………………………………………………….. 4
  1. Кључна подручја развоја…………………………………………………….. 5
  1. Садржаји програма…………………………………………………………….. 9

2.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ………9

 • Предвиђени организацијски облици……………………………………. 9
  • Материјално-технички услови организације рада

продуженог боравка…………………………………………………………………. 9

 • Сатница активности…………………………………………………………… 10
  • Дневни план активности……………………………………………………. 10

2.5..Радне обавезе и активности руководиоца

продуженог боравка…………………………………………………………………. 12

3. ГЛОБАЛНИ ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ…………………….12

4.  ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ… 15

 • Мала школа великих ствари………………………………………………….. 15
 • Оловка пише срцем……………………………………………………………… 15
  • Шарам – стварам…………………………………………………………………… 15
  • Певам, плешем, глумим…………………………………………………………. 15
  • Игре без граница…………………………………………………………………. 15
  • Спортске активности…………………………………………………………… 16

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

1. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК-ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИК АКТИВНОСТИ

1.1. Увод

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста који након редовне наставе одлазе кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самостални боравак код куће, често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом о детету. Продужени дневни рад након или пре редовне наставе- ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, један је од модела којим се могу квалитетно и конструктивно решити проблеми запослених родитеља и перманентно иновирати ваннаставне активности. Нова улога школе на тај начин ће бити максимално и рационално искоришћена, јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног раста и развоја сваког детета.

1.2.   Циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку

 • омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима које

ће повољно утицати на развој целокупне личности,индивидуалних и јединствених потенцијала,

 • омогућити развој детета као социјалног бића,
  • припремити дете за даље образовање и перманентно учење.

1.3.   Задаци продуженог боравка

 • развијање радних навика код ученика , контрола и помоћ у изради домаћих задатака
 • -проширивање и продубљивање знања
 • развој социјализације код деце
 • обезбеђивање услова за интелектуални, емоционални, естетски, радни, социјални,
 • психофизички развој личности детета
 • организација слободних активности
 • сарадња са родитељима

1.4. Специфични циљеви

 • потпун и хармоничан развој детета,
 • важност истицања индивидуалних различитости,
 • корелација учења и слободног времена,
 • иновативнији и флексибилнији приступ учењу,
 • оспособљавање ученика за самостално учење,
 • подстицање мотивације за учењем,
 • партнерство у образовању,
 • улога технологија у образовању,
 • брига о деци са посебним потребама,
 • темељна улога образовања у раном детињству,
 • олакшавање преласка из млађих у старије разреде основног образовања,
 • перманентно образовање.
 1. Кључна подручја развоја
 • складан емотиван,когнитиван,социјалан и психолошки развој,
  • лакоћа процеса социјализације и комуникације,
  • развој комуникацијских компетенција,
  • утемељење математичко-логичке и информационо-комуникационе писмености,
  • културно-уметничко подручје развоја,
  • игра,спорт и рекреација,
  • активности према одабиру школе.

6

 ЈЕЗИЧКО-КОМУНИКАЦИЈСКОПОДРУЧЈЕ 
  АКТИВНОСТИ  НАЧИН
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И ОБЛИЦИ
РАДА
  ●  слушање и говорење                               15% 
уочавање звукова у простору(звук,тон.глас); интегрисано учење
гласовна анализа и синтеза; 
и поучавање
аналитичке вежбе-растављање речи на слогове
 и гласове;  
учење почетног читања и писања; интердисциплинар
изражајне вредности читања 
ни и
( артикулација,дикција,интонација ритма…) 
мултидисциплина
артикулисано и разумљиво говорење; 
рни приступ
правилно наглашавање речи и реченица; 
усмено изражавање  
 (препричавање,причање,описивање,извештавњтимско-
 е,казивање напамет научених текстова…); 
сарадничко учење
писмено изражавање 
 (преписивање,диктат,писани сатави,језичке  
 вежбе ;  
показивање емоција изразом лица; истраживачка
повезивање невербалне комуникације са 
настава
 садржајем текста за време читања и тумачење
 говора тела;  
ситуациона  
 драматизација:поздрављање,представљање,поискуствено учење
 стављање питања,изрицање захтева,исказивање
 захвалности… ;  
репродукција прича помоћу лутака; проблемска
играње улога; 
настава
гласно читање утемељено на природном 
 говору;  
критичко и креативно читање; пројектна настава
правилна употреба речника,дечјих 
 енциклопедија и лекикона;  
учење страних језика учење кроз
  7
  игру,праксу,учење за живот     изборни програми     ванучионичка и теренска настава     ваннаставне активности
МАТЕМАТИЧКО-ЛОГИЧКЕ И ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ
      уочавање простора и односа у просторуанализа и синтеза елемената простора и површине,облик,знак,активности решавања проблема у сврху уочавања и разумевања законитости,активности креативног,јасног и логичког решавања проблема,примена математичких знања у различитим концептима,употреба речи,бројева,симбола,графика,табела,дијаграм а, и модела за објашњење математичких законитости, примена усвојених математичких законитости,                  10 %    интегрисано учење и поучавање   интердисциплинар ни и мултидисциплина рни приступ   тимско-сарадничко учење   истраживачка настава
упознавање основних информатичких и  
комуникационих средстава и њихова употреба стицање основних знања о новим искуствено учење
технологијама и комуникацијама  
  проблемска настава
    пројектна настава

8

    учење кроз игру,праксу,учење за живот     изборни програми     ванучионичка и теренска настава     ваннаставне активности
  СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА,ОДНОС ПРЕМА СЕБИ,ЗДРАВЉУ,ОКОЛИНИ И РАДНОМ ОБАВЕЗАМА
  имплицитно и експлицитно развијање                        25%  интегрисано учење
одговарајућих моралних вредности,осечаја заи поучавање
властиту и колективну 
одговорност,позитивних особинаинтердисциплинар
личности,сопственог друштвено прихваћеногни и
кодекса моралног понашања,мултидисциплина
учење учењарни приступ
одговорно,темељно и редовно писање 
домаћих задатака,тимско-сарадничко
усвајање техника самосталног и сарадничкогучење
учења, 
учење и усвајање правила понашања уистраживачка
разреду,школи…настава
  9
активно учешће у активностима заједнице,  
развијање свести о себи и другима,  
уочавање значаја здравог начина живота, искуствено учење
развијање и унапређивање здравствено-  
хигијенских навика  
учење техника опуштања и релаксације, проблемска
уочавање и вежбање социјалних односа настава
између одраслих и деце и деце и деце,  
усвајање практичних знања повезаних са  
елементарним грађанским васпитањем и пројектна настава
свакодневним животним дужностима,  
развијање  
кооперативности,одговорности,лојалности учење кроз
групи…, игру,праксу,учење
савладавање умећа сналажења у конфликту за живот
    изборни програми
    ванучионичка и
  теренска настава
    ваннаставне
  активности

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО

 • развијање осећаја за уметничко стваралштво,
  • развијање естетских вредности и естетског стваралаштва,
  • подстицање и развијање естетских вредности,
  • формирање естетског дожвљаја и естетског процењивања
  • упознавање и коришћење                                               15

различитих материјала за рад,                              %

 • развијање способности за извођење

музичких садржаја у вокалном,плесном и нструменталном изразу

 • упознавање и развијање основне музичке

интегрисано учење и поучавање

интердисциплинар ни и

мултидисциплина рни приступ

тимско-

сарадничко учење

10

писмености и изражајних средстава истраживачка
настава
  искуствено учење
  проблемска
настава
  пројектна настава
  учење кроз
игру,праксу,учење
за живот
  изборни програми
  ванучионичка и
теренска настава
  ваннаставне
активности
ТЕЛЕСНО-ЗДРАВСТВЕНО
    ▪    задовољавати основне дечје потребе     интегрисано учење
 за кретања и игру,  и поучавање
подстицањераста,развојаи 
 правилног држање тела,  интердисциплина
развијање и усавршавање моторичкихрни и
 способности,   мултидисциплина
развијање коoрдинације,гипкостиирни приступ
  11

експлозивне снаге,                                 25%

 • стицати, усавршавати и примењивати                   тимско- моторичка умења,                                                                   сарадничко учење
  • развијати дечију мускулатуру
  • стицати и развијати свест о потреби                      истраживачка здравља и чувања здравља,                                    настава
  • развијати такмичарски дух,
  • неговати   упорност,   издржљивост,

општу спретност и сналажљивост,                        искуствено учење

 • развијати   смисао   за   ритмичко   и

естетско изражавање (појединачно и колективно)

проблемска

 • богатити

фонд плесовима и играма,

настава

 • неговати народну традицију и културу

пројектна настава

учење кроз игру,праксу,учење за живот

изборни програми

ванучионичка и теренска настава

ваннаставне активности

1.5. Садржаји програма

Остваривање циљева и развој кључних компетенција најучинковитије ће се остварити усмеравањем рада с обзиром на одреднице(садржаје,теме,кључне појмове и образовна постигнућа) које су прописане Наставним планом и програмом за одређени разред.

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУПредвиђени организацијски облици

Продужени боравак-хетерогене скупине ученика од 1. до 4. разреда

Полазници:Ученици 1. у 2. разреда

Величина групе: 30 ученика 1.разреда и 25 ученика 2. разреда Време организације рада: 10:30-16:30 и од 7:30-13:00 часова. Уколико постоји потреба могу бити организована и дежурства.

Образовно-васпитни рад:израда домаћих задатака и осталих задатака,уз пружање помоћи у учењу

Остали облици рада:организовано слободно време,ваннаставне

активности,рекреација, игре по слободном избору и друштвено-користан рад

Исхрана: ужина (доносе од куће)

Кадровске потребе:учитељ разредне наставе за рад у продуженом боравку

 • Материјално-технички услови организације рада продуженог боравка
  • учионица или простор мора бити прилагођен и опремљен за остваривање рада продуженог боравка,одговарајуће величине зависно од броја ученика у групи са могнућношћу реорганизације простора у одговарајућа средишта(за одмор,за читање,за радне и слободне активности);добре загрејаности,осветљености,с

могућношћу доброг проветравања,мотивишућим бојама зидова и намештаја,

●       опремљеност учионице ITC технологијом,

●       прикладни ормарићи за одлагање личних ствари и школског прибора

●       струњаче,јастуци,простор за рекреативни одмор,

●       одговарајуће дидактичко-забавне и друштвене игре и предмети,као и опрема за рекреацију,

●       близина санитарних просторија.

 • У нашој школи на спрату мале фискултурне сале димензија 11x8м смештен је продужени боравак 88 м2 за ученике I и II разреда са свом пратећом опремом.
 • Распоред дневних активности : ОШ,,Вук Караџић „ Лозница
 • Радно време од 7 и 30 до 17 часова
ВремеАктивности
10:30-11:30Пријем ученика
11:30-12:00Ужина ( доносе од куће)
12:00-13:00Боравак на сунцу и чистом ваздуху
13:00- 13:30Слободне активности у учионици
13:30-14:45Самостални рад ученика(часови
учења)
14:45-15:00Активан одмор
15:00-15:30Слободне време
15:30-15:45Спортске активности
15:45-16:00Активан одмор,завршетак рада

Дневни план активности

У УЧИОНИЦИ
  II АКТИВАН ОДМОР
друштвене и едукативне игреигре упознавањаигре за социјално учење
игре за вежбање концентрацијеигре речимаигре запамћивањаигре релаксације и опуштањаигре по сопственом избору
  III СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У УЧИОНИЦИ: РАДИОНИЦЕ
Мала школа великих ствари
Оловка пише срцем
Шарам – стварам
Певам,плешем,глумим
Игре без граница
 
  ИЗВАН УЧИОНИЦЕ
Спортске активности
Факултативне активности-посете,излети,шетње и екскурзије
 
 • Радне обавезе и активности руководиоца продуженог боравка
 • организација дневних образовних задатака у складу са развојно- образовним потребама ученика,
 • пружање стручне помоћи у учењу и саветовању ученика,
 • организовање слободних активности ученика,
 • организовање и извођење слободног времена ученика,
 • организовање рекреативних и ванучионичких активности,
 • правилну исхрану ученика,
 • редовна сарадња са родитељима и извештавање о раду ученика,
 • уређење и фунционисање радног простора,набавка потребног дидактичког и осталог материјала,
 • дежурство,
 • планирање и програмирање рада продуженог боравка (годишње,месечно,дневно),
 • вођење евиденције о полазницима продуженог боравка,
 • организација родитељских састанака
 • сарадња са учитељима ученика који похађају продужени боравак,
 • сарадња са директором и стручним сарадником,
 • стручно усавршавање учитеља,
 • извештавање,статистичко праћење резултата и евалуација резултата рада на полугодишту и на крају школске године,
 • учешће у културној делатности школе и друштвене заједнице.
 • ГЛОБАЛНИ ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

школска 2023/2024.год.

СЕПТЕМБАР

 • Мултимедијална презентација „ Продужени боравак-

савремени модел организације ваннаставних активности“

 • Представљање плана и програма рада продуженог боравка за школску 2019/2020.годину
  • Упознавање родитеља са организацијом рада у продуженом боравку(родитељски састанак)
  • Формирање група
  • Дневни распоред активности
  • Обележавање Међународног Дана писмености(08.09.)
  • Обележавање Међународног Дана мира-израда еко плаката(21.09.)
  • Обележавање Дана озонског омотача(29.09.)

ОКТОБАР

 • Дневни распоред активности
  • Обележавање „ Дечје недеље „
  • Организовање акције „Деца деци“
  • Обележавање Међународног Дана заштите животиња(04.10.)
  • Обележавање Дана захвалности за плодове земље-Светског дана
  • хране (16.10.)
  • Обележавање Светског Дана пешачења-шетња (15.10.)
  • Обележавање Дана јабуке(20.12.)
  • Обележавање Међународног дана штедње(31.10.)

НОВЕМБАР

 • Дневни распоред активности

19

 • Обележавање месеца борбе против зависности
  • Обележавање Светског Дана непушача-акција заменимо цигарете воћим,живимо здраво(17.11.)

Д ЕЦЕМБАР

 • Дневни распоред активности
  • Изложба радова и приредба ученика
  • Обележавање Међународног дана инвалида
  • Обележавање Дана права човека
  • „Новогодишња чаролија“
  • Продајна изложба новогодишњих украса и честитки

Ј АНУАР

 • Дневни распоред активности
  • Обележавање Светог Саве
  • Уређење паноа-зимски мотиви
  • Зимски турнир-игре на снегу

Ф ЕБРУАР

 • Дневни распоред активности
  • Шетње градом
  • Обележавање Светог Трифуна (Дан заљубљених)
  • Маскембал-„Живела љубав!“
  • Зимски турнир-игре на снегу

МАРТ

 • Дневни распоред активности

20

 • Обележавање 8.марта-Међународног дана жена
  • „Мама,волим те!“- изложба радова и приредба ученика
  • Обележавање Светског метеоролошког дана
  • Обележавање Светског Дана шума(21.03.)
  • Обележавање Светског дана вода(22.03.)
  • Изложба радова „Вода је живот“

А ПРИЛ

 • Дневни распоред активности
  • Обележавање Међународног дана дечје књиге(02.04.)
  • Посета библиотеке
  • Обележавање Светског дана здравља(07.04.)
  • Посета Здравственом центру
  • Обележавање Дана планете Земље(22.04.)
  • Обележавање Међународног Дана плеса-караоке журка(29.04)
  • Еколошка акција „Очистимо школско двориште-живимо здраво“
  • Обележавање Ускрса
  • Ускршња приредба и продајна изложба

М А Ј

 • Дневни распоред активности
 • Обележавање Дана Сунца(03.05.)
 • Обележавање Светског Дана Црвеног крста(08.05.)
 • Обележавање Светског дана породице(14.05.)
 • Полудневни излет
 • Шетња
 • Обележавање Светског дана спорта(31.05.)
 • Деца међу нарцисима-наградни конкурс учествујемо
 • Једнодневна екскурзија

Ј У Н

21

 • Дневни распоред активности
  • Обележавање Светског дана заштите околине
  • Полудневни излет
  • Летњи турнир
  • Завршна приреда
  • Журка за крај
БројТеме и садржајиБрој часова
okвирно
 ПОНАШАЊЕ 
 Непознати људи и ја12
 Лепе и ружне речи 
 Све бих само себи 
 Ниси вљда тужибаба 
 Како се разликујемо једни од других 
 У позоришту 
 Пожури али буди пажљив 
 Правила и обавезе 
 Мала школа бонтона 
.Није тешко бити фин8
 ШКОЛА
.Другарство 
.Кад се друг разболи 
.Извините што сам закаснио 
.Ако не знаш, а ти питај 
 САОБРАЋАЈ 
.Понашање у саобраћајним средствима 
.Понашање на улици6
.Од куће до школе 
 ПОРОДИЦА 
.Понашање чланова породице једни према другима 
.Понашање за столом 
.Може ли мама све сама 
.У гостима8
 ПРАЗНИЦИ 
.Излет у прошлост 
.Срећна Нова година 
.Свети Сава школска слава 
.Како можеш да усрећиш блиске и драге особе 
.Мама,ти си моје… 
.Украс и његове лепоте) 
 ПРИРОДА 
  22
.Свет биљака и животиња 
.Месец – Земљин сателит14
.Земља се непрекидоно окреће 
.Зашто постоје дан и ноћ 
.Како настају таласи 
.Зашто је море слано 
.Упознајмо нашу планету 
.Ја са део природе15
 У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ
.Пирамида исхране 
.Витаминска исхрана 
.Хигијена тела,хигијена хране 
.Одржавање гардеробе 
.Моја соба,чиста соба 
.Чега се треба чувати 
   
БројТеме и садржајиБрој часова
оквирно
 УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА42
 Изграђивање технике читања 
 Пантомима 
 Питалице 
 Брзалице 
 Загонетке 
 ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА56
 Писање приче на основу слике 
 Решавање ребуса 
 Писање текста на основу одабране теме 
 Писање текста на основу слободне теме 
.Правописне вежбе 
 УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА -ИНТЕРАКЦИЈА 
.Итерпетација текста62
.Кад прочитам , ја све знам 
.Знање о језику 
.Знања о књижевности 
.Поштовање форме при писању састава (увод, радрада, закључак) 
.Покажи шта знаш (рецитал) 

4.  ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ РАДА ПРОДУЖЕНИХ АКТИВНОСТИ

Слободне активности у учионици су распоређене у неколико тематских области:

4.1.Мала школа великих ствари 4.2.Оловка пише срцем

4.3.Шарам – стварам 4.4.Певам, плешем, глумим 4.5.Игре без граница

Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним тековинама, историјским и научним чињеницама, о екологији и екосистему наше планете, али и даље. Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом и окружењем, о начинима

комуникације, о традицији и модернизацији, о обевезама које носи наше

присуство на планети и последицама неодговорног понашања итд. Исто тако, учимо основе лепог понашања, правима, обавезама, емоцијама…

Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме прописане школским планом и програмом, али и да прошири његово

литерарно знање. Кроз ову активност ученици ће развити способност говорног изражаја, комуникацијске способности, развијање способности за

емоционални доживљај и разумевање књижевног изражаја, учење нових термина (богаћење речника). Короз ову активност ученици утврђују градиво српског језика и књижевности порисано планом и програмом.

Шарам – стварам је ликовно-вајарска секција. Уз помоћ облика и боја до уметничког изражаја.

Певам, плешем, глумим је музичка-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су елементи које ће деца користити у малим музичким и

драмским радионицама.

Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре доприносе њиховом идивидуалном моторичком развоју, развоју другарства и начина комуникације

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ

ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
Игре безИгре безИгре безИгре безИгре без
границаграницаграницаграницаграница
ОловкаМала школаВидеоМала школаШарам –
пише срцемвеликихпројекцијевеликихстваристварам
 ствари   
Шарам –Активност поАктивност поПевам,Активности по
стварамизборуизбору ученикаплешем,избору
 ученика глумимученика
 • СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
СадржајиБројАктивности у образовно   Циљеви и задаци садржаја
програмачас.васпитном раду  
програма
  – ходајуитрче на– задовољавати основне
 дечје потребе за кретања и
 различите начине  
 игру
 – раде вежбе обликовања 
 – подстицати раст, развој и
Ходање и– играју се дечјих игара 
правилно држање тела
трчање– ходају и трче користећи
– вешто изводити
 препреке   
 једноставне форме
 – брзо трче из различитих
 кретања и примењивати у
 положаја   
 играма
  – скачеуместу на– развити и усавршити
 различитеначинеиу
 моторичке способности
 различитим положајима
 – развијати коoрдинацију,
 – скачеукретању на
 гипкост и експлозивну
 различите начине  
 снагу
Скакања и– скаче удаљ   
– научити да се избегне
прескакања– скаче увис   
ситуација у којој се може
 – прескаче дугу вијачу на 
 повредити
 различите начине  
 – социјално се
 – скакањеипрескакање
 прилагођавати на
 увежбавакрозигру
 колективан живот и рад
 „ластиша“  
  – баца лопту на различите 
 начине     
 – баца лопту у различите– стицати, усавршавати и
 циљеве    примењивати моторичка
Бацања и– води лопту у месту и умења
ходању    – стицати и развијати свест
хватања
– додаје и хвата лопту на о потреби здравља и
 различите начине  чувања здравља
 – примењујебацања и– развијати такмичарски дух
 хватањауразличитим 
 играма   
  -пењу се на различите – развијати дечију
Вишења, упориначинеиуз раличитемускулатуру
предмете и справe  – неговати упорност,
и пењања
-пењу се у комбинацијииздржљивост, општу
 са другим кретањима спретност и сналажљивост
Вежбе на тлу -клечи    – повећати зглобну
-чучи    покретљивост
26
  -четвороножно се креће – проширивати кретно
-изводи „свећу“ искуство колутањем
– изводи колут напред – побољшавати орјентацију у
– ради вежбе обликовања простору
– изводи колут назад – развијати смисао за
 – играсе    кроз    малеритмичко естетско и кретно
полигоне са вежбама настваралаштво
тлу       
Вежбе (скакања – одскачу, наскачуи-проширити кретно искуство
и прескакања)скакањем и прескакањем
прескачу шведску клупу
упором рукама-развијати снагу мишића ногу
      Вежбе равнотеже – ходају   по   линији   на 
различитеначинеи 
различитим темпом -развијати коoрдинацију,
– ходају пошведскојгипкост и равнотежу
клупи: напред,уназад и-стицати моторичка умења у
у страну    ритмици плесним вежбама и
– лагано трче по шведскојкомбинацији вежбе равнотеже
клупи или ниској греди 
– учествују у такмичењима 
  – радевежбе обликовања 
 користећи палице, 
 обруче и вијаче  -развијати спретност, снагу
 – трче и скачу заобилазећи
Вежбемишића ногу и издржљивост
реквизите   
реквизитима-развијати смисао за поштену
– дижуиносекоцкена
 борбу у игри (фер-плеј)
 различите начине 
 – играју секоришћењем 
 реквизита  
  – ритмички ходају и трче-развијати смисао за ритмичко
 сапроменомритма,и естетско кретно изражавање
Ритмичке вежбетемпа идинамикеуз(појединачно и колективно)
и народнипљесакиодговарајућу-богатити кретни фонд
плесовимузику    плесовима и играма
 – прескачу вијачу  -неговати народну традицију и
 – увежбавају плес и коло културу
 

27

Месечни планови рада прилози

ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Начин организације

 • Проблемска настава
  • Тимска настава
  • Истраживачка настава
  • Искуствено учење
  • Учење кроз игру

Облици рада

 • Групна дискусија
  • Индивидуални рад
  • Учење у паровима
  • Дебата
  • Рад у већим групама
  • Рад у мањим групама

Методе и технике

 • Дијалошка метода
  • Истраживачка метода
  • Анализа
  • Синтеза
  • Драматизација
  • Постер техника
  • Квиз
  • Игре улога
  • Мозгалица

САРАДНИЦИ

 • Учитељи који реализују редовну наставу
  • Предметни наставници
  • Сарадници из других научних институција
  • Стручни      сарадници(психолог,логопед,реедукатор психомоторике,наставник корективне гимнастике)

28

ЕВАЛУАЦИЈА

Квалитет школских активности

 • Оцене и успех
  • Квалитет знања
  • Вредности код ученика

Извори доказа

 • Белешке наставника
  • Материјали за наставу
  • Свеске ученика
  • Непосредни увид у процес учења и рада
  • Дневник евиденције образовно-васпитног рада
  • Извештаји о напредовању ученика
  • Записници

Дoмаћи задаци и слoбoдне  активнoсти

Новогодишњи вашар

Школа цртача

саобраћај

,,Вук Караџић” је школа највећег срца и отворених врата за  сву децу са планете!

ПРИСТУПНИЦА ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ДЕЦЕ

ОШ,,Вук Караџић “

Тел.факс 015/877-202, osvkaradziclo@gmail.com

АНКЕТНИ ЛИСТИЋ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

школске године 2023/24.

Поштовани родитељи,

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима млађих разреда основне

школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана.

У зависности од интересовања родитеља, школе обезбеђују продужени боравак за ученике нижих разреда. Рад у боравку, најчешће, обухвата израду домаћих задатака, као и уметничке и спортске активности које су предвиђене програмом школе за продужени боравак.

Основне области рада обухватају активности ликовног, музичког, литерарно-драмског стваралаштва, као и спортско-рекреативне активности. Као посебан вид активности предвиђене су различите друштвене игре и забава.

Предности продуженог боравка за ученике и родитеље: квалитетнији и ефикаснији процес учења, израда домаћих задатака и припрема за часове редовне наставе,

социјализација деце, квалитетнија и осмишљенија реализација слободног времена. Овај облик наставе почиње после редовне наставе и траје до 17 часова.

Похађање продуженог боравка је бесплатно. Неопходно је да се већина ученика определи за овакав вид рада, како би школа могла да формира почетну групу. Ваша сагласност Вас не обавезује да дете свакодневно мора остајати у боравку после наставе. Дете у боравку може остајати по потреби, у зависности од дечијих обавеза и Вашег времена.

Заинтересован/а сам за формирање групе за продужени боравак: ДА                                             НЕ

директор школе

Владан Андрић

родитељ ученика … разреда

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *