Програм превенције насиља

Чланови Школског тима за заштиту деце од насиља:

  • Стални чланови: Директор, Помоћник директора, Школски психолог, Секретар школе
  • Повремени чланови: Одељенски старешина, Дежурни наставник

Превентивне активности:

Превентивне активности

Методе рада

Носиоци програма

Временски рокови

Упознавање ученика са кућним редом

Фронтални

Одељенске старешине

Први ЧОС у септембру

Дежурство у школи

Дежурство се остварује у комбинацији дежурних наставника и ученика 7. и 8. разреда – свакодневно се води Књига дежурства, а деж. ученици воде свој формулар дежурства

Наставник који прави распоред уз распоред часова прави распоред дежурства, а одељенске старешине одређују дежурне ученике

Распоред дежурства се прави пред почетак школске године и коригује по потреби

Коришћење видео надзора

Директор

непрекидно

Неформално дежурство

Учешће свих запослених у сталном праћењу безбедности ученика

Сви запослени

За време свог радног времена у школи

Теме за ЧОС-е о другарству, сарадњи, односу према другима, слободном времену, о опасностима из окружења и на родитељским састанцима

Фронтално,

Дискусија,

Радионице,

Предавања

ОС,

Школски педагог,

Сарадници ван школе

– Према Програму рада ОС, за сваки разред посебно

– У зависности од акција на локалном нивоу, а и шире

Доношење интерних правилника о понашању ученика по ОЗ-ма и да то буде истакнуто по учионицама ОС

Фронтално,

Дискусија

ОС

У току 2. полуг.

Израда паноа „Дечија права“ – ученици млађих разреда

Градско шеталиште

Предметни наставници,

учитељи

Октобар,

Дечија недеља

Реализација наставних и ваннаставних програма којима се развија и негује богатство различитости и културе понашања

Фронтално,

Дискусија,

Радионице,

Предавања

Предметни наставници,

учитељи

Током школске године

Недеља акције „Помоћ другу“

Задужени наставници за рад Црвеног крста

Саветодавни разговори индивидуални и групни са школским педагогом

Саветодавни разговори

Школски педагог

По потреби

Обавештења у школи по питању превенције кршења Правилника о понашању  ученика

Директор

По потреби

Сугестија: у раду са децом пропагирати асертивне облике понашања и примењивати елементе активне наставе.

Интервентне активности:

  • Примена мера и поступка о дисциплинској одговорности ученика и одраслих-запослених у школи а према Закону о школи
  • Евиденција, било да се ради о сумњи или сазнању да се насиље дешава – путем упитника, које попуњава и потписује лице које извршава пријаву
  • Примена процедуре и поступака интервенције у заштити деце од насиља, а према шеми датој у Посебном Протоколу
  • Сарадња са релевантним службама
  • Праћење учесталости насиља
  • Подршка деци која трпе насиље
  • Рад са децом која врше насиље
  • Саветодавни рад са родитељима