Екологија и хумани односи

Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе

Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подстицање ученика на  размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине. Несумњиво да је од великог значаја и развијање правилног односа према радној средини, подстицање ученика на уређење учионица, других просторија у школи и школског дворишта. У реализацији овог програма неопходно је  ангажовањеучитеља, наставника биологије, физичког васпитања и ликовне културе.

Конкретизација програма естетског уређења школе:

Садржај

Носиоци посла

Учесници у раду

Време

Уређење учионица

Уређење одељењских паноа

Одељ. старешина

Свако одељење у својој учионици

Током године

Функционално опремање хола за презентацију рада секција

Предметни  наставници

Чланови секција

Током године

“Кућни ред у школи”

Истицање диплома ученика са такмичења

Истицање важних информација код дежурних ученика

Школски педагог – психолог

Чланови УП

септембар

Тематске изложбе у холу школе

Наставници секције

Чланови секција

Током године

Акција сређивања школског дворишта

ОС и наставници биологије

Ученици

Током године

Пријављивање за избор најуређеније учионице и школског дворишта

Наставник у Црвеном крсту школе

Ученици

2. полугодиште