Скочи на садржај

Стручни активи и тимови

ШКОЛСКИ ТИМОВИ:

Назив тима Чланови
Тим за просторно планирање и уређење школе Настав./проф. вештина и биологије и дежурни наставници
Тим за инклузију Владан Андрић
Ђурђина Симић – психолог – координатор
Оливера Милановић
Зорица Јањић
Сања Симић де Граф – педагошки саветник
Јелица Павловић – педагог
Миланка Милићевић
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања СТАЛНИ ЧЛАНОВИ:
Владан Андрић – директор
Петар Косовац – помоћник директора
Ђурђина Симић – психолог
Гордана Поповић Бегуш – секретар школе
Сања Симић де Граф – педагошки саветник
Миланка Милићевић – координатор
ПОВРЕМЕНИ ЧЛАНОВИ:
– одељењски старешина
– дежурни наставник
– педагог школе
Тим за маркетинг школе Учитељи четвртог разреда настав./проф. српског језика настав./проф. вештина
Тим за рад са УП Мирјана Марковић,
Зорица Павловић
Тим за професионалну оријентацију Марија Тупајић – педагог – координатор
Ђурђина Симић – психолог
Владан Митровић
Светлана Станојевић
Зорица Павловић
Тим за самовредновање Владан Андрић – директор
Марија Тупајић – педагог – координатор
Ђурђина Симић – психолог
Секулић Мирослав
Цветиновић Снежана
Васиљевић Миланка
Сања Симић де Граф – педагошки саветник
Председник савета родитеља
Ученик из УП
Тим за сарадњу са породицом Сенка Симић – координатор
Петар Косовац  – помоћник директора
Сања Симић де Граф – педагошки саветник
родитељи по потреби
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Владан Андрић – директор – координатор
Марија Тупајић – педагог
Ђурђина Симић – психолог
Сања Симић де Граф – педагошки саветник
Мирјана Ћосић – представник Актива за школско развојно планирање
председник Савета родитеља
Снежана Стефановић – представник Локалне самоуправе
Весна Митровић – представник Актива за развој школског програма
Гордана Поповић Бегуш – секретар школе
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво Зорица Мићић – библиотекар
Марија Тупајић – педагог
Ђурђина Симић – психолог
Мирјана Ћосић – председник стручног већа за разредну наставу
Сања Симић де Граф – председник стручног веће за област друштвених наука – координатор
Кристина Рондовић – председник стручног веће за област природних наука
Анђелко Тешмановић – председник стручног веће за област вештина
Мирослав Секулић – Наставник предмета Предузетништво (слободне наставне активности)
Пројектни тим Владан Андрић – директор школе
Гордана Попович Бегуш – секретар школе
Остали по потреби и врсти пројекта
Тим за подршку током наставе на даљину Сања Симић де Граф – педагошки саветник
Мирослав Марковић
Петар Косовац – координатор
Миланка Васиљевић
Гордана Симић
Тим за стручно усавршавање запослених Владан Андрић – директор – координатор
Петар Косовац – помоћник директора
Ђурђина Симић – психолог
Гордана Поповић Бегуш – секретар школе
Сања Симић де Граф – педагошки саветник

ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА:

Назив стручног већа Председник
Разредна настава – стручно веће Мирјана Ћосић
Природне науке – стручно веће Кристина Рондовић
Друштвене науке – стручно веће Сања Симић де Граф
Вештине – стручно веће Анђелко Тешмановић
Веронаука Тијана Васић
Стручни сарадници Марија Тупајић–педагог
Ђурђина Симић-психолог
Стручни актив за развојно планирање Владан Андрић – директор
Стручно веће за развој школског програма Петар Косовац – помоћник директора

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

Назив одељењског већа Руководилац
Први разред Мирјана Ћосић
Други разред Оливера Милановић
Трећи разред Миленко Мандић
Четврти разред Зорица Јањић
1-4.р. ИО Миланка Васиљевић
Пети разред Дарко Бурмазовић
Шести разред Жељка Марковић
Седми разред Мирослав Секулић
Осми разред Светлана Станојевић
5-8.р. ИО Зорица Павловић

ЧЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА:

Назив стручног актива Чланови
Стручни актив за развојно планирање Владан Андрић –. директор – координатор
Сања Симић де Граф – педагошки саветник
Гордана Симић
Марија Тупајић – педагог
Представник локалне самоуправе
Представник Савета родитеља
Представници Ученичког парламента
Стручни актив за развој школског програма учитељи првог, другог, трећег, четвртог разреда
школски педагог – координатор
наст. / проф. енглеског, руског, италијанског језика
вероучитељи
предметни наставници
помоћник директора