Школски одбор

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор је орган управља у школи чији је састав и именовање регулисан Законом о основама система образовања и васпитања а надлежност утврђена Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Основне школе „Вук Караџић” у Лозници.

Рад Школског одбора регулисан је Пословником о раду Школскоr одбора Основие школе „Вук Караџиh” у Лозници.

Сходно напред наведеном, у школској 2019/2020. години план рада Школског одбора је:

Планиране активности Рок
1. Усвајање Школског програма свих разреда и новог РП 15. септембар, 2019. године
2. Доношење Годишњег плана  рада школе за школску 2019/2020. године
3. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019. године и Извештаја о реализацији РП за 2. полугодиште 2018/2019. године
4. Усвајање Извештаја о остваривању Школског програма, Годишњеr плана рада за  и ШРП за школску 2019/2020. годину Полугодишње
5. Утврђује предлог финансијског плана за пpипpeмy буџета Републике У току године
6. Доноси финансијски план школе У току године
7. Усваја извештај о пословању школе зa 2019. годину Фебруар, 2020. године
8. Усваја извештаје о изведеним екскурзијама и настави у природи По спроведеним активностима
9. У поступку одлучивања о избору наставника -даје мишљења по расписаном конкурсу По потреби – у току године
10. Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мepe за побољшање услова рада и остваривања образовно васпитног рада Током целе године
11. Одлучује по жалби, односно приговору на решења директора; По потре6и
12. Доношење одлуке о давању у закуп школског земљишта; По потреби
13. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора школе Пo потреби током целе године
14. Обавља и дpyгe послове у складу са законом и статутом  школе По потреби током целе године

Председник Школског одбора је: Миланка Стефановић

Састав Школског одбора:

Име и презиме

Овлашћени предлагач

1. Анђелка Филиповић

представник Скупштине града

2. Марко Пантелић

представник Скупштине града

3. Снежана Стефановић

представник Скупштине града

4. Данијела Младеновић

представник родитеља

5. Милан Петровић

представник родитеља

6. Славица Грубачић

представник родитеља

7. Зорица Јањић

представник запослених

8. Миланка Стефановић

представник запослених

9. Јелена Којић

представник запослених