Обавезни наставни предмети

Васпитно образовни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвија се у оквиру 30 одељења, од којих 21 у матичној школи и у издвојеним одељењима – 9 одељења.

Укупан број ученика који похађају наставу:

  • Матична школа: 471
  • ИО Зајача, ИО Пасковац, ИО Горња Борина: 55
  • УКУПНО: 526

Годишњи фонд наставних предмета редовне наставе по разредима:

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Ред.

Број

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Нед.

Год.

1

Српски језик

5

180

2

Енглески језик

2

72

3

Математика

5

180

4

Свет око нас

2

72

5

Ликовна култура

1

36

6

Музичка култура

1

36

7

Физичко и здравствено васпитање

3

108

Укупно : А

19

684

Ред.

Број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

 

 

1

Верска настава

1

36

2

Грађанско васпитање

1

36

Укупно : Б

1

36

Укупно : А+Б

20

720

  

Ред. број

В.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

1.

Редовна настава

20

720

2.

Пројектна настава

1

36

3.

Допунска настава

1

36

4.

Настава у природи

7-10 дана годишње

Укупно : А+Б+В

21-22

756-792

Ред број

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1.

Час одељенског старешине

1

36

2.

Ваннаставне активности

1

36

3.

Екскурзија

 1 дан годишње

Укупно : А+Б+В+Г

23-24

828-864


НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

НАЗИВ

БРОЈ ЧАСОВА

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

А) ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Српски језик 

5

180

Eнглески језик

2

72

Математика

5

180

Свет око нас 

2

72

Ликовна култура

2

72

Музичка култура

1

36

Физичко васпитање

3

108

Б) ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Верска настава1

1

36

Грађансковаспитање1

1

36

В)ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

Редовна настава

20

720

Пројектна настава

1

36

Допунска настава

1

36

Настава у природи

 

7–10 дана годишње

В) ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

Час одељењског старешине                                                         

1

36

Екскурзија и излети

 

1 дан

Ваннаставне активности

1-2

36-72


НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ред. Број А. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Нед. Год.
1 Српски језик 5 180
2 Енглески језик 2 72
3 Математика 5 180
4 Природа и друштво 2 72
5 Ликовна култура 2 72
6 Музичка култура 2 72
7 Физичко васпитање 3 108
  Укупно : А   756
Ред. Број Б. ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Верска настава  –  православни  катихизис  (веронаука) 1 36
2 Грађанско васпитање 1 36
  В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ    
1 Чувари природе 1 36
2 Од играчке до рачунара 1 36
3 Народна традиција 1 36
  Укупно : Б+В 2 72
  Укупно : А+Б+В 22 828
Ред. Број Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА    
1 Редовна настава 22 828
2 Допунска настава 1 36
3 Додатни рад
  Укупно : А+Б+В+Г 23 864
РедБрој Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1 Час одељ. старешине 1 36
2 Настава у природи   7-10 дана
3 Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1 36
  Укупно : А+Б+В+Г+Д 25  

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Ред. Број А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Нед. Год.
1 Српски језик 5 180
2 Енглески језик 2 72
3 Математика 5 180
4 Природа и друштво 2 72
5 Ликовна култура 2 72
6 Музичка култура 1 36
7 Физичко васпитање 3 108
  Укупно : А 20 720
Ред. Број Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ    
1 Верска настава 1 36
2 Грађанско васпитање 1 36
Ред. број ВИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ    
1 Народна традиција 1 36
2 Чувари природе 1 36
3 Од играчке до рачунара 1 36
  Укупно : Б 2 72
  Укупно : А+Б 22 792
Ред. број Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА    
1 Редовна настава 22 792
2 Допунска настава 1 36
3 Додатни рад 1 36
  Укупно : А+Б+В+Г 24 864
Ред број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1 Час одељ. Старешине 1 36
2 Настава у природи   7-10 дана
  Укупно : А+Б+В+Г+Д    

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Редни

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД

Нед. Год.
1. Српски језики књижевност 5 144
2. Страни језик-енглески 2 72
3. Ликовна култура 2 72
4. Музичка култура 2 72
5. Историја 1 36
6. Географија 1 36
7. Математика 4 144
8. Биологија 2 72
9. Техника и технологија 2 72
10. Физичко и здравствено васпитање 2 72
11. Информатика и рачунарство 1 36
                         Укупно : А

24

       864
Редни

број

Б.  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско васпитање4 1 36
Други страни језик- италијански-матична школа,руски –ИО Зајача

 

2 72
Укупно : Б

3

108

Укупно : А+Б       27   972
Редни

број

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 

1. Редовна настава 27 972
2. Допунска настава 1 36
3. Додатни рад 1 36
Редни број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1. Обавезне ваннаставне активности
Час одељенског старешине 1 36
Обавезна физичка активност – ОФА 1.5 54
Хор- оркестар 1-2 36-72
2. Слободне активности
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72
Екскурзије 1 дан – може до  2 дана

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Редни

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ШЕСТИ РАЗРЕД

Нед. Год.
Српски језик и књижевност 4 144
Страни језик-енглески 2 72
Ликовна култура 2 72
Музичка култура 2 72
Историја 1 36
Географија 1 36
Математика 4 144
Биологија 2 72
Техника и технологија 2 72
Физичко и здравствено васпитање 2 72
Информатика и рачунарство 1 36
Физика 2 72
                         Укупно : А 25 900
Редни

број

Б.  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско васпитање4 1 36
Други страни језик- италијански-матична школа,руски –ИО Зајача

 

2 72
Укупно : Б 3 108
Укупно : А+Б 28 1008
Редни

број

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 

1. Редовна настава 27 900
2. Допунска настава 1 36
3. Додатни рад 1 36
Редни број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1. Обавезне ваннаставне активности
Час одељенског старешине 1 36
Обавезна физичка активност – ОФА 1.5 54
Хор- оркестар 1 36
2. Слободне активности
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72
Екскурзије 1 дан – може до  2 дана

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Редни број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СЕДМИ РАЗРЕД

Нед. Год.
1. Српски језик 4 144
2. Страни језик- енглески 2 72
3. Ликовна култура 1 36
4. Музичка култура 1 36
5. Историја 2 72
6. Географија 2 72
7. Физика 2 72
8. Математика 4 144
9. Биологија 2 72
10. Хемија 2 72
11. Техничка и технологија 2 72
12. Физичко васпитање 3 108
13. Информатика и рачунарство 1 36
14. Укупно : А 28 1008
Редни број Б. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ    
1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 36
2. Страни језик – италијански ( матична школа), руски ( ИО Зајача)

и

2 72
       
Редни број В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ    
1. Свакодневни живот у прошлости……7/1

 

1 36
  Хор и оркестар ………………………………7/2    
  Цртање, сликање, вајање ……………….7/3    
       
Редни број Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1. Редовна настава 28 1008
2. Допунска настава 1 36
3. Додатни рад 1 36
Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1. Час одељенског старешине 1 36
2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72
3. Екскурзије 1-3 дана годишње

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ОСМИ РАЗРЕД

Редни број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ОСМИ РАЗРЕД

Нед. Год.
1. Српски језик 4 136
2. Страни језик- енглески 2 68
3. Ликовна култура 1 34
4. Музичка култура 1 34
5. Историја 2 68
6. Географија 2 68
7. Физика 2 68
8. Математика 4 136
9. Биологија 2 68
10. Хемија 2 68
11. Техничко образовање 2 68
12. Физичко васпитање 2 68
  Укупно : А 26 884
Редни број Б. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ    
1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 34
2. Страни језик – италијански ( матична школа), руски ( ИО Зајача) 2 64
3.  изборни спорт-одбојка (матична школа), стони тенис ( ИО Зајача) 1 34
Редни број В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ    
1. Информатика и рачунарство 1 34
2. Цртање,сликање,вајање 1 34
Редни број Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1. Редовна настава 26 884
2. Допунска настава 1 34
3. Додатни рад 1 34
Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА    
1. Час одељенског старешине 1 34
2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72
3. Екскурзије 1-3 дана годишње