За ученике

Ученик треба да:

   • у школу долази 15 минута пре звона чист и уредан.
   • за време одмора изађе у школско двориште, сем кад је невреме.
   • за време наставе није дозвољено улазити на час, нити излазити са часа и шетати се по школи.
   • за ред, чистоћу и уредност у школи и школском дворишту брине и одговоран је сваки ученик.
   • у школи је забрањено: пушење, уношење алкохола, играње карата, уношење семенки, бацање отпадака и нарушавање реда и мира у школи.
   • сваку штету коју у школи направи ученик надокнађује његов родитељ.
   • треба да цени, поштује и поздрави све наставнике и раднике школе.
   • редар обезбеђује: ред, мир, дисциплину и чистоћу учионице, проветрава је и брише таблу.

Ученику је у школи забрањено да:

   • уноси оружје, оруђе и друга средства, којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини школе;
   • уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотике и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;
   • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
   • пуши у просторијама школе;
   • самовољно напушта час и друге активности у којима као ученик школе учествује;
   • користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику, којом се ремети рад на часу;
   • улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
   • задржава се у ходницима школе за време часа.