Одељењске старешине

Матична школа

Одељењски старешина

Одељење

Зорица Јањић

I1

Жељка Дејановић

I2

Оливера Милановић

II1

Мирослава Видовић Митровић

II2

Радмила Лукић

II3

Гордана Симић

III1

Мирјана Ћосић

III2

Милка Томић

IV1

Миленко Мандић

IV2

Марија Петровић

IV3

Светлана Станојевић

V1

Миланка Стефановић

V2

Мирјана Марковић

VI1

Дарко Бурмазовић

VI2

Снежана Пантић

VI3

Трипковић Јелена

VII1

Марковић Жељка

VII2

Татјана Ђурић

VIII1

Зоран Кокановић

VIII2

 Издвојено одељење- Зајача

Одељењски старешина

Одељење

Светлана Ђурић

I/III

Миланка Васиљевић

II/IV

Зорица Павловић

V

Мирјана Милићевић

VI

Петар Косовац

VII

Наташа Максимовић-Вучетић

VIII

 Издвојено одељење- Пасковац

Одељењски старешина

Одељење

Милица Стефановић

I/III

Снежана Цветиновић

II/ IV

 Издвојено одељење- Г. Борина

Одељењски старешина

Одељење

Владан Андрић

IV

Уопштени план рада одељенског старешине:

Програм рада одељењских старешина у суштини се поклапа са програмом рада одељењских заједница. У овој школској години рад одељењског старешине одвијаће се кроз:

  • реализовање часова одељењског старешине;
  • пружање помоћи у раду одељењске заједнице и ученичког парламета – за 7. и 8. разред;
  • упознавање ученике са правилима понашања у школи, обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;
  • обезбеђивање непосредне сарадње са наставницима који остварују наставу у одељењу;
  • праћење индивидуалног развоја сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике);
  • подстицање формирања хигијенских, културних и радних навика ученика;
  • саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељењском заједницом;
  • решавање дисциплинских проблема насталих на часовима појединих предмета;
  • припремање предлога екскурзије ученика, извођење екскурзије и старање о безбедности и дисциплини ученика на екскурзији;
  • припремање седница одељењског већа и спровођење одлука;
  • припремање и реализацију родитељских састанака најмање четири пута годишње;
  • подношење усменог извештаја о свом раду одељењском већу најмање два пута годишње;
  • вођење педагошке документације.