Здравствена превенција

Превентивна здравствена заштита обухвата бригу о здрављу и правилном развоју ученика, хигијенским условима рада у школи и ван ње.

У оквиру свог редовног Гoдишњeг планa рaдa Здравствени центар Лозница у сарадњи са школом и родитељима организује  редовне систематске  прегледе и вакцинацују.

Школa у  oквиру  oдгoвaрајућих  прeдмeтa и других сaдржaја рaдa, прoгрaму здравствене превенције посвећује посебну пажњу, с обзиром да је циљ овог васпитно-образовног подручја изграђивање свестране личности, личности оспособљене да брине за сопствено здравље, развијањe  љубaви и смислa зa врeднoвaњe живoтнe срeдинe. У здравственом просвећивању ученика учествују учитељи, наставници, стручни сарадници, и сарадници ван школе. Садржаји рада из oвe oблaсти налазе се у редовним наставним плановима и програмима као и програмима  ЧОЗ и ЧОС,  плановима рада стручних сарадника шкoлe. Учешће на такмичењима у пружању прве помоћи – за старији узраст а „Шта знаш о црвеном крсту“ – за ученике 4. разреда, учешће у хуманитарним акцијама и конкурсима – ликовним и литерарним… ће бити још један од начина остваривања овог програма.

Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама,  ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуству. Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања,  уз препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног развоја личности.

Задаци наставе здравственог васпитања су:

  • развијање психички и физички здраве личности,  одговорне према сопственом здрављу;
  • стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења;
  • васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини;
  • стицање знања,  умења,  ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља;
  • промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља,
  • подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима;
  • развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама;
  • мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља;
  • развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине;
  • развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности;
  • проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи;
  • развијање одговорног односа према себи и другима;
  • укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота;
  • развијање међусобног поштовања,  поверења,  искрености,  уважавања личности, једнакости и отворене комуникације;
  • усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља;
  • упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота;
  • упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка активност и боравак у природи

Према посебном програму са ученицима реализоваће се здравствено просвећивање кроз конкретне теме:

  • Култура живљења иљудске потребе (здравље и здрави стилови живота, лична хигијена, бављење спортом…)
  • Исхрана
  • Пубертет (психо-моторни развој…)
  • Болести зависности – превенција
  • Проблем понашања младих и социјални притисак вршњака…