Стручно усавршавање наставника

Стручно-педагошко усавршавање наставника и стручних сарадника реализује се кроз:

  • Дидактичко – методичко усавршавање
  • Усавршавање у ужој наставној области

Стручно усавршавање организује се кроз:

  • индивидуално усавршавање
  • усавршавање у школи
  • усавршавање ван школе

 Индивидуално усавршавање

Планира се и спроводи самостално, у складу са радним искуством и задацима на којима је појединац ангажован у остваривању целокупне делатности школе. Може бити педагошко-психолошког карактера или везано за област ужестручног рада. Постиже се праћењем новина у образовно-васпитном раду, преко часописа и стручне литературе, учешћем на семинарима у оквиру своје струке, припремањем испита за лиценцу и применом савремених облика и метода рада у настави.

Усавршавање у школи

Планира се и спроводи за приправнике и наставнике са радним искуством, на нивоу Наставничког, Одељењских и Стручних већа, у виду теоријских предавања, држања угледних часова, истраживачког рада и праћењем стручне литературе.

Програм стручног усавршавања на нивоу школе:

  • Теоријска предавања на нивоу стручних већа
  • Реализација угледног часа
  • Семинар у школи – уколико конкретне могућности то буду дозвољавале

Усавршавање ван школе 

  • Семинари у организацији Министарства просвете за разредну и предметну наставу.
  • Семинари које организују Министарство просвете, стручна друштва и удружења.