За наставнике

Дужности наставника су да:

   • стручним знањем осигура постизање исхода прописаних општим и посебним основама школског програма, уважавајући предзнања и посебне могућности ученика;
   • долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада, а на часове одлази на време;
   • обавести о изостајању са посла на време директора, помоћника директора и руководиоца актива, ради благовременог организовања замене;
   • користи инвентар и опрему школе у службене сврхе;
   • прибави одобрење директора школе за изношење средстава рада из школе;
   • долази на наставу прикладно одевен и уредан, те да својим изгледом васпитно делује на ученике;
   • поштује распоред дежурства које му одреди директор, односно помоћник директора школе;
   • не угрожава и не повређује физички или психички интегритет ученика (да га физички и психички не кажњава и да га морално, сексуално или на други начин не злоставља);
   • не вређа ученике и запослене;
   • не изражава националну, верску, расну и полну нетрпељивост;
   • не даје и не подстиче на употребу алкохолних пића и наркотичких средстава код ученика;
   • пријави набављање и употребу алкохолних пића и наркотичких средстава;
   • не врши политичко организовање и деловање у просторијама школе;
   • води потпуну, благовремену и савесну евиденцију;
   • не врши неовлашћену промену података у евиденцији, односно исправи коју издаје школа брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података;
   • чува од уништења и оштећења, скривања и изношења евиденције, односно исправе школе;
   • да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима;
   • прими и да на увид евиденције лицу које врши надзор над радом школе, родитељима, односно старатељима.