Професионална орјентација ђака

Школски тим за професионалну орјентацију:

 1. Павловић Јелица – школски педагог и помоћник директора/координатор
 2. Ђурић Татјана
 3. Максимовић Милован

Програм професионалне орјентације

Циљ професионалне орјентације у основној школи је подстицање ученика да формирају реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве образовних профила и занимања, што успешније планирају свој професионални развој. Професионални развој треба да буде схваћен као један од аспеката индивидуалног развоја ученика.

Задаци професионалне орјентације су у ствари задаци васпитања и образовања у основној школи, само што им се прилази са аспекта професионалне орјентације. Самим тим, они се могу остварити кроз све видове и облике образовно-васпитног процеса.

Професионална орјентација у овој школској години реализоваће се кроз:

  1. Професионално информисање
  2. Праћење професионалног развоја ученика
  3. Посебне облике рада на професионалној орјентацији:
   • предавања, разговори са ученицима и родитељима, изложбе ликовних радова, литерарни радови, посете радним организацијама;
   • професионално саветовање;
   • реализовање конкретизованог програма професионалне оријентације кроз програме рада педагога, директора и одељењских старешина и предметних наставника, у оквиру садржаја предмета који предају.

Конкретизација програма професионалне орјентације:

Разр.

Активности

Извршилац

1-3.

 

Разговор са ученицима о радним навикама организованог учења

Упознавање ученика са занимањима у непосредном окружењу

Одељ. старешина

4.

 

Дневни планови рада, планирање радних обавеза и слободног времена

Упознавање ученика са различитим занимањима

Ликовни радови

Одељ. старешина

5.

 

Радне обавезе у школи и породици

Култура рада (радне навике, одговорност према раду, стваралаштво – смисао стварања)

Интересовања за будућа занимања

Писмени и ликовни радови на тему “Мој будући позив”

Одељ. старешина

Предметни

наставници

6.

 

Упознавање ученика са занимањима кроз различите садржаје у оквиру наставних предмета

Анкетирање ученика о њиховим склоностима и интересовањима за слободне активности

Радне навике, одговорност према раду, стваралаштво

Интересовања за будућа занимања

Одељ. старешина

Предметни наставници

Школски педагог – психолог

7.

Радионице из Приручника по пројекту „ПО на прелазу у средњу школу“- 1, 2, 8, 7, 10, 13, 4, 9, 11, 15, 14

Тим за ПО

За реализацију радионица за 7. и 8. разред биће задужени чланови школског тима за ПО, који ће постепено едуковати и друге наставнике и вршњачке едукаторе. Ученици ових разреда ће своје продукте остављати у лични портфолио, који ће им бити трајно дат на крају године – ученицима завршног разреда.

За 8. разред:

Активност

Носиоци активности

Време реализације

Очекивани резултати

* Радионице из Приручника по пројекту „ПО на прелазу у средњу школу“- 2, 3, 4, 6, 8, 10, 18, 11, 12 Тим за ПО током године – углавном на ЧОС Развијање идеје од самоспознаје, преко информисања до доношења одлуке
1. Упознавање ученика са досадашњом уписном политиком уписа у ср. школу Школски педагог почетак шк. године Правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама ученика, родитеља, школе, МП
2. Предавање “Пронађи себе“ Школски педагог октобар

новембар

Обучити ученика да реално спозна своје способности и интересовања ради адекватног избора занимања
3. Упознавање родитеља са могучностима проф. развоја и усмерења њихове деце – индивид., групно Одељ. старешина,

Школски педагог,

Психолог Тржишта рада

током године Пружање адекватне помоћи родитељима
4. Презент. информативног материјала на тему ПО – групно Школски педагог,

Предметни наставник према пристиглим конкурсима, брошурама….

по пријему материјала Комплетна, јасна и прецизна информисаност деце и родитеља
5.  Израда школских паноа на тему ПО Ученици,

Школски педагог,

Предметни наставници

од децембра па до јуна Развијање интересовања ученика за свет занимања
6. Организов. информативних састанака са представницима разних професија-реални сусрети Директор,

Школски педагог,

Одељенске старешине

према слободним терминима предавача Ширење видика о занимањима и кроз реч професионалаца
7. Тестирање способности и интересовања ученика, саветовање Психолог Тржишта рада март

април

Индивидуална помоћ деци при самопросењивању и избору даљег школовања
8. Презентација образовних профила Директор,

Задужени представници средњих школа

мај Упознавање ученика и родитеља са образовним профилима сред. школа
9. Акција „Школа отворених врата“ Одељ. старешине,

Школски педагог

крај маја Задовољавање својих интересовања и потреба на пољу ПО у различитим средњим школама
10. Заједнички састанак родитеља и ученика Директор,

Школски педагог,

Одељ. старешине

крај маја

почетак јуна

Информисање о актуелној политици уписа у средње школе