Скочи на садржај

Конкурс за ученике Војне гимназије

У школ­ској 2017/2018. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 100 кан­ди­да­та му­шког и жен­ског по­ла  из гра­ђан­ства за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Вој­не гимназије. Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.

Кон­курс је отво­рен од 01. фе­бру­а­ра до 15. мар­та 2017. го­ди­не.

Кан­ди­да­ти ће оба­ве­ште­ње о ре­зул­та­ти­ма кон­кур­са до­би­ти од Вој­не гим­на­зи­је по­чев­ши од 15. ју­на 2017. го­ди­не.

Више о уловима конкурса можете сазнати на интернет страници Војне гимназије.