Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Драги родитељи,

Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/20 од 31. јула 2020. године и ступио је на снагу 08. августа 2020. године.

Допуне и измене правилника су у складу са Закључком Радне групе Владе Републике Србије за превенцију и сузбијање насиља у школама у Републици Србији која је формирана Закључком Владе 05 Број: 02-12811/2019 од 20. децембра 2019. године. У складу са својим циљевима Радна група је на састанку одржаном 17. јануара 2020. године донела Закључак о изменама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Кључне измене и допуне одоносе се на прецизирање процедура поступања када је у питању насиље ученика над запосленима у образовно васпитним установама, указивање на специфичности поступању у ситуацијама које укључују децу предшколског узраста као и децу, односно ученике који се образују по индивидуалном образовном плану (ИОП).

Такође, обавештавамо Вас да је Министарство у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Центром за интерактивну педагогију (ЦИП) издало приручник за школе „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ и приручник за васпитаче „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“. Приручник „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ је настао као резултат искуства запослених из школа, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и цивилног сектора и представља и интегрисање знања, искуства и ресурса насталих током реализације и евалуације програма „Школа без насиља“. Приручник садржи материјале који се могу користити приликом планирања и реализације превентивних активности у циљу спречавања насиља у раду са ученицима, родитељима и наставницима. Приручник за васпитаче „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“ који је настао у оквиру истоименог пројекта истиче значај ране превенције, обезбеђивање сигурног и подстицајног окружења, окружења у којем ће се сва деца осећати прихваћено и уважено и у којем ће свако дете имати  могућности за учење и развој.

Све установе образовања и васпитања су у обавези да систематски планирају, реализују и прате активности у циљу унапређивања међусобног уважавања и прихватања различитости, подстицању конструктивне сарадње између свих актера и  сматрамо да ће Вам приручници користити и бити значајна подршка у процесима континуираног планирања и спровођења програма превенције насиља и дискриминације.