Стручни активи и тимови

ТИМОВИ:

Назив тима

Чланови

Тим за просторно планирање и уређење школе

Настав./проф. вештина и биологије и дежурни наставници

 

 

Тим за инклузију

Анета Ракић, Ђурђина Симић-психолог-координатор, Оливера Милановић, Марија Петровић, Светлана Самуровић, Татјана Ђурић, Милка Томић, Јелица Павловић-педагог,

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

*стални чланови

1.Анета Ракић – директор/координатор

2.Петар Косовац – помоћник директора

3.Ђурђина Симић психолог

4.Максимовић Милена-секретар школе

*повремени чланови

      – одељењски старешина

      – дежурни наставник

      – педагог школе

Тим за маркетинг школе

 1. Учитељи четвртог разреда
 2. настав./проф. српског језика
 3. настав./проф. вештина

Тим за рад са УП

Мирјана Марковић, Зорица Павловић

Тим за професионалну оријентацију

 1. Павловић Јелица – шк. педагог
 2. Ђурђина Симић -психолог
 3. Зоран Кокановић – координатор
 4. Наташа Максимовић Вучетић

Тим за самовредновање

 1. Анета Ракић – директор
 2. Јелица Павловић-педагог-координатор
 3. Ђурђина Симић-психолог
 4. Секулић Мирослав
 5. Цветиновић Снежана
 6. Васиљевић Миланка
 7. Ћосић Бранко-родитељ
 8. Ученик из УП

Тим за сарадњу са породицом

1. Марковић Мирјана – координатор

2. Косовац Петар  – помоћник директора

3. Пантић Снежана

4. родитељ-Марковић Живана 3/2

5. родитељ-Јездић Драгана /4/1

6. родитељ-Туфегџић Ана 6/3

                  –

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

     1. Ракић Анета- директор-координатор

     2. Јелица Павловић-педагог

     3. Ђурђина Симић-психолог

     4.Мирјана Ћосић, представник Актива за школско развојно планирање

     5. Бранко Ћосић, председник Савета родитеља

     6. Снежана Стефановић, представник Локалне самоуправе

     7. Весна Митровић, представник Актива за развој школског програма, координатор

8. Милена Максимовић, секретар школе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

 

 

 1. Весна Давидовски-библиотекар
 2. Јелица Павловић-педагог
 3. Ђурђина Симић-психолог
 4. Мирјана Ћосић-председник стручног веће за разредну наставу
 5. Сања Симић де Граф- председник стручног веће за област друштвених наука- координатор
 6. Светлана Станојевић – председник стручног веће за област природних наука
 7. Ана Фафулић- председник стручног веће за област вештина

Пројектни тим

Анета Ракић- директор школе

Милена Максимовић- секретар школе

Остали по потреби и врсти пројекта

Тим за подршку током наставе на даљину

1. Сања Симић де Граф

2. Ана Томић

3. Петар Косовац-координатор

4. Миланка Васиљевић

5. Гордана Симић

 

5.2.2. Чланови Педагошког колегијума

Назив стручног већа

Председник

Разредна настава – стручно веће

Мирјана Ћосић

Природне науке – стручно веће

Светлана Станојевић

Друштвене науке стручно веће

Сања Симић де Граф

Вештине – стручно веће

Ана Фафулић

Веронаука

Тијана Васић

Стручни сарадници

Јелица Павловић-педагог

Ђурђина Симић-психолог

Стручни актив за развојно планирање

Директор

Стручно веће за развој школског програма

Помоћник директора

Петар Косовац

  

Назив одељењског већа

Руководилац

Први разред

Жељка Дејановић

Други разред

Мирослава Видовић Митровић

Трећи разред

Гордана Симић

Четврти разред

Милка Томић

1-4.р.ИО

Миланка Васиљевић

Пети разред

Снежана Пантић

Шести разред

Жељка Марковић

Седми разред

Зоран Кокановић

Осми разред

Миланка Стефановић

5-8.р.ИО

Зорица Павловић

  

Назив стручног актива

Чланови

Стручни актив за развојно планирање

1.      Aнета Ракић директор/координатор

2.      Миленко Мандић

3.      Зорица Јањић

4.      Павловић Јелица-шк.педагог

5.      Представник локалне самоуправе

6.      Митрић Зоран / Испред Савета родитеља

7.      Представници УП -2

Стручни актив за развој школског програма

 1. Учитељи првог, другог, трећег, четвртог разреда
 2. школски педагог /координатор
 3. наст. / проф. енглеског, руског, италијанског језика
 4. вероучитељи
 5. предметни наставници
 6. Павловић Јелица-шк.педагог/координатор

 

Ученичке организације

Координатор

Ученички парламент

Мирјана Марковић, Зорица Павловић

Црвени крст

Зорица Јањић, Мирослав Секулић

 КОМИСИЈЕ

Комисија за израду ГПР школе и Извештаја рада школе

1.      Ракић Анета- директор

2.      Павловић Јелица – шк. педагог

3.      Руководиоци актива и већа

4.      Симић Ђурђина  психолог

5.      Петар Косовац – помоћник директора

Комисија за преглед документације

– за 1 -4.р. матичне школе  

1. Мирослава Видовић Митровић – координатор за ес дневник

 – за 1-4.р. издвојених одељења

   1. Милица Стефановић

 –  за 5-8.р. матичне школе

  1. Светлана Станојевић- координатор за ес дневник

  2. Мирјана Марковић

– за 5-8.р. издвојених одељења

 1. Наташа Максимовић Вучетић

Комисија за културну и јавну делатност школе

1.      Учитељи четвртог разреда

2.      настав./проф. српског језика

3.      настав./проф. вештина

Комисија за организацију исхране ученика

1. Ракић Анета – директор/сарадња са дистрибутером

2. Максимовић Милена – секретар/за правне послове

дежурни наставници и одељењске старешине прате организацију и дистрибуцију ужине

Комисија за награђивање и похваљивање ученика

 1. Одељењске старешине 4. и 8.разреда

Комисија за инвентарисање

1.Стефановић Миланка

2.Ковач Бојана

Комисија за израду распореда часова

1. Ракић Анета – директор

2.Трипковић Јелена -распоред за разреде 5-8. / дан „Отворених врата“ и дежурстава

3.Наставници математике

4.Учитељи свако у свом разреду

Комисија за екскурзију и наставу у природи

1. Ракић Анета –  директор

2. Максимовић Милена – секретар

3. Одељењске старешине

4. Представници Савета родитеља

Комисија за рад са уџбеницима, штампом

1. Зорица Мићић

2. Одељењске старешине

3. Предметни наставници