За родитеље

Сваки родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

   • прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о томе;
   • сарађује са одељенским старешином;
   • поштује налоге и предлоге дежурног наставника;
   • сарађује са предметним наставником;
   • редовно присуствује родитељским састанцима;
   • пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;
   • доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада.